تاریخچه

بشر از قرن سوم پيش از ميلاد پرليت را بعنوان يك شيشه آتش فشاني مي شناخته است. نام پرليت از لغت فرانسوي پرل به معني مرواريد مشتق شده است. به طور كلي نام پرليت در دو مورد خام و منبسط شده بكار برده مي شود

پرليت خام: شيشه هاي آتشفشاني آبدار، يا شبكه مرواريدي

 پرليت منبسط شده: ماده سبك وزني كه از انبساط شيشه آتشفشاني حاصل مي شود

 كشف پرليت را به يك دندانپزشك آمريكايي نسبت مي دهند كه حدود سال 1914 در هنگام آزمايش روي ميناي دندان يك بيمار متوجه انبساط سنگ پرليت در اثر گرما گرديد و نيز يك زمين شناس به هنگام خاموش كردن آتش با ريختن ماسه بر روي آتش متوجه شد كه ماسه ها در اثر گرما متورم و منبسط شده اند . اين مشاهدات اولين جرقه ها براي پيگيري هائي بود كه منجر به كشف پرليت شد
 
بدين ترتيب فكر بكارگيري اين سنگ هاي آتشفشاني در صنايع و مصارف مختلف به ميان آمد


اكتشافات پرليت در ايران از سال 1355 آغاز گرديد و تاكنون ذخاير زيادي نيز كشف شده است. اولين ذخيره اي كه توسط سازمان شناسي كشف و مطالعه شده، ذخاير پرليت سفيدخانه در ناحيه ميانه بوده است